You are here

Uitgebreide informatie

Uitgebreide informatie over dit uitwisselingsproject

Situering

Verschillende manieren van elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens zijn gebruikelijk, waaronder:

  • Rechtstreeks doorsturen van resultaten van onderzoeken of behandelingen van ziekenhuizen of laboratoria naar bv. de huisarts, vroeger per post, nu in de meeste gevallen elektronisch.
  • Veel ziekenhuizen geven de met hen samenwerkende artsen, bv. huisartsen, via het Internet toegang tot het medische dossier van dat ziekenhuis.

 

In dit project wordt die laatste manier van werken veralgemeend: een zorgverlener kan voor zijn of haar patiënten medische gegevens opvragen uit verschillende ziekenhuizen (in de toekomst in principe alle ziekenhuizen van België).

Dit project vervangt niet volledig de aparte Internet-samenwerkingen met de individuele ziekenhuizen, in het bijzonder waar die samenwerking een lopende behandeling betreft en er daarbij dynamische informatie wordt uitgewisseld (afspraken, denkpistes, eventueel interne resultaten die normaal gezien niet naar externe artsen zouden worden gestuurd...). De informatie die via dit nationale project toegankelijk wordt, is in eerste instantie historische informatie die een samenvatting geeft van afgesloten onderzoeken of behandelingen. Er is ook geen garantie op volledigheid van deze informatie: het zal jaren duren vooraleer alle ziekenhuizen hun interne systemen hebben kunnen koppelen, en de individuele zorgverlener of patiënt kan oordelen dat slechts een deel van de intern beschikbare informatie via dit systeem wordt gedeeld.

 

Benadering in het project “hubs & metahub”

 

Er wordt geen fysisch centraal dossier aangelegd. Centraal staat enkel een index waarin wordt opgenomen welke instelling over welke gegevens beschikt. Concreet:

  • De documenten die in een ziekenhuis worden aangemaakt, blijven in dat ziekenhuis, als deel van het lokale medische dossier dat het ziekenhuis wettelijk moet bijhouden. Dat ziekenhuis registreert in die index welke documenten het ter beschikking houdt. Dat zijn typisch de documenten die traditioneel per post naar een externe arts zouden zijn gestuurd.
  • Bevoegde zorgverleners kunnen de index raadplegen om uit te zoeken welke documenten over hun patiënt beschikbaar zijn.
  • Zij kunnen dan ook de voor de behandeling relevante documenten opvragen (dadelijk van de instelling die deze documenten beheert).
  • Er zijn algemene afspraken over beveiliging en het recht van toegang.

 

Het idee van een index van beschikbare gegevens wordt uitgewerkt op twee niveaus. Een reeks samenwerkende ziekenhuizen voorzien onder elkaar een dergelijke index (in een “hub”). Er zijn in België verschillende dergelijks samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen. Daarnaast is er één nationale “metahub” die bijhoudt in welke hub er over een bepaalde patiënt überhaupt gegevens beschikbaar zijn. Daarmee bevat die metahub geen persoonsgebonden medische informatie. De index-informatie in de aparte hubs wordt beschouwd als gevoelige persoonsgebonden medische informatie (ook al bevat die index enkel algemene gegevens over het document en niet de inhoud zelf ervan). Zorginstellingen zoals ziekenhuizen hebben hoe dan ook al de plicht en de middelen om de privacy van deze informatie te verzekeren.

 

Doordat er verschillende hubs zijn, kan de manier waarop de informatie aan de zorgverleners enigszins anders worden aangeboden naargelang de hub waarbij zij aansluiten. Het gaat evenwel steeds om dezelfde informatie. Een hub geeft in een lijst van beschikbare resultaten niet alleen de documenten uit de eigen ziekenhuizen, maar ook de resultaten uit de andere hubs. Informatie over andere samenwerkingsverbanden (hubs) kan worden gevonden via de volgende links: