You are here

AZ Sint-Elisabeth

Telefoon: 09 364 81 11
Website: https://www.sezz.be/

Hoogwaardige en wetenschappelijk gefundeerde kwaliteit van de zorg

Vooreerst wil het ziekenhuis streven naar een hoogwaardige en wetenschappelijk gefundeerde kwaliteit van de zorg. Bij dit streven stelt het ziekenhuis de patiënt centraal en kiest ervoor om, mits voortdurende innovatie in diagnostische technieken en behandelmethoden, zijn medewerkers maximaal in te zetten voor een goede en een professionele zorg.

Bij het uitbouwen van structuren, procedures en zorgprocessen zal steeds worden gewaakt over de belangen van de patiënt. Eén van de referenties hiertoe wordt gevormd door de wettelijke bepalingen inzake de rechten van de patiënten.

Bij de organisatie van de zorg zal het ziekenhuis de interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking bevorderen teneinde aan elke patiënt een passend zorgtraject te kunnen aanbieden, ook voor complexe of specifieke zorgvragen.

Waar nodig zal het ziekenhuis streven naar samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde instellingen en/of diensten om zodoende aan elke patiënt een homogeen kwaliteitsniveau te kunnen aanbieden ongeacht de omstandigheden.

Ook de transmurale samenwerking geldt als een belangrijke schakel in het zorgproces.

De kwaliteit van de zorg zal worden bewaakt zowel door het invoeren van interne procedures als door het deelnemen aan externe, wetenschappelijk onderbouwde initiatieven.

Bij het bewaken van de kwaliteit van de zorg zal ook permanent aandacht worden besteed aan de zorg voor de eigen medewerkers. Door interne begeleiding zal gestreefd worden om de kennis, deskundigheden en vaardigheden van de medewerkers in overeenstemming te brengen of te houden met de gestelde doelen op het vlak van kwaliteit. Dit zal ondermeer gebeuren door de organisatie van interne en externe scholing.

In zijn streven naar de continuïteit van de zorgverlening engageert het ziekenhuis zich om mee te werken aan de opleiding van gezondheidswerkers. Daartoe zullen onder andere afspraken worden gemaakt met de betrokken onderwijsinstellingen.

Aandacht voor onze maatschappelijke en sociale rol

Verder zal het ziekenhuis aandachtig zijn voor zijn maatschappelijke/sociale rol binnen de regio.

Het ziekenhuis zal op zulke wijze worden geleid dat het open staat én toegankelijk is voor elk lid van de samenleving.

Ongeacht zijn maatschappelijke positie zal elke patiënt toegang hebben tot de ziekenhuiszorg en zal aandacht worden geschonken aan de sociale, psychologische en menselijke noden. Dit houdt ook de aandacht in voor de financiële toegankelijkheid van het ziekenhuis.

De medewerkers zullen worden aangezet om een respectvolle relatie met de patiënt op te bouwen, waarbij het beroepsgeheim en de privacy van de patiënt de centrale aandachtspunten zijn.

Een christelijke en humane dimensie in de ziekenhuiszorg

Tot slot worden de waarden van een christelijke en humane dimensie in de ziekenhuiszorg onderstreept. Het principe is dat er rekening wordt gehouden met ieders overtuiging en waarden.

In het kader van de christelijke visie, worden de pastorale activiteiten als belangrijk beschouwd, met de klemtoon op bepaalde belangrijke levensfasen.

Maar even belangrijk zijn de noden en waarden van andersgezinden waarvoor passende hulp zal worden geboden op hun vraag of op vraag van hun vertegenwoordiger.