Spoed

Doel

Verschillende ziekenhuizen gebruiken verschillende triage systemen op spoed. De vraag stelt zich of het mogelijk/opportuun is om binnen nexuzhealth te kiezen voor één systeem en zo ja, welk (Manchester Triage Systeem of Emergency Severity Index).

De discussie, die voornamelijk inhoudelijk is, lijkt ons tevens interessant voor onze leden die voor een ander EPD hebben gekozen. Het staat de werkgroep vrij haar opdracht te verruimen binnen het doel van VznkuL, nl. kwaliteitsverbetering door kennis- en gegevensdeling. Hiervoor zal een kerngroep opgestart worden die enkele indicatoren zal voorbereiden.

                            prof. dr. Sandra Verelst | voorzitter WG Spoed

Bent u werkzaam in een ziekenhuis dat lid is van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven en u heeft interesse om mee te werken aan dit zorgprogramma, contacteer ons dan.

Weet u niet of uw ziekenhuis lid is van onze vzw, zie de lijst met netwerkleden.