Cookies en Privacyverklaring

Cookies

VznkuL gebruikt zelf geen cookies, maar indien u het e-zine of de nieuwsbrief wenst te lezen, gebruiken Issuu respectievelijk MailChimp wel cookies. Indien u dit niet wenst, raden wij u aan niet op het e-zine te klikken en u niet in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie over hun cookiebeleid: zie  cookie beleid van Issuu en de privacyverklaring MailChimp

Inleiding privacyverklaring

Het VznkuL vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door de vzw Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VznkuL), met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Herestraat 49.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Het VznkuL verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Onze leden zijn ziekenhuizen.

Het gaat dus zowel om gegevens van de medewerkers, aangestelden en personeelsleden, zowel zelfstandigen als werknemers, van onze huidige leden, leveranciers, maar ook over de medewerkers, aangestelden en personeelsleden, zowel zelfstandigen als werknemers, van potentiële leden en potentiële leveranciers.

Daarnaast verzamelen wij ook contactgegevens van medewerkers, aangestelden en personeelsleden, zowel zelfstandigen als werknemers, van stakeholders die ons helpen bij het verwezenlijken van ons doel.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Het VznkuL verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Leveren van onze diensten

Wij verzamelen persoonsgegevens om diensten aan u of onze leden te kunnen leveren.

Zo verzamelen wij uw identificatiegegevens zoals uw naam, aanspreektitel, (professioneel) adres, (professioneel) telefoonnummer, (professioneel) emailadres, RIZIV-nummer, financiële gegevens (bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer), gegevens omtrent beroep en betrekking (bijvoorbeeld uw huidige werkgever of het ziekenhuis waarmee u verbonden bent), uw deelname aan onze werkgroepen, projecten,... , uw activiteit op onze website enkel toegankelijk voor leden (indien u een account heeft voor onze website).

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze doelstellingen zoals vermeld in onze statuten en het samenwerkingsprotocol. Samengevat komt ons doel erop neer de kwaliteit bij onze leden te verbeteren door gegevens en kennis te delen in een vertrouwde omgeving. Het VznkuL kan deze gedeelde gegevens en kennis gebruiken in het kader van haar belangenverdediging.

Financiële administratie

Het VznkuL verwerkt persoonsgegevens teneinde haar eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens.

Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van het VznkuL, met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde diensten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op het VznkuL om haar boekhouding te voeren.

Onderhouden van de ledenrelatie

Het VznkuL verwerkt persoonsgegevens voor het uitsturen van mailings voor onze werking, diensten, symposia,… waarvan wij denken dat zij voor u van belang kunnen zijn.

Het versturen van mailings naar onze leden behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat onze leden op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en (nieuwe) diensten.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Binnen het VznkuL springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden.

Het VznkuL heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen het VznkuL worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.

Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:

  • Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens mee te delen of bekend te maken, zoals het Belgisch Staatsblad,…
  • Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie,...

Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen:

Dienstverleners die ons helpen bij:

  • Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties (wij werken samen met Acolad Digital Belgium)
  • Het beheer van onze servers (door IT UZ Leuven)
  • Het verwerken van gegevens tot benchmarks zoals de VZN-BI webtool (door Management en Informatie Rapportering UZ Leuven en Tiro.health)
  • Het verspreiden van onze nieuwsbrief (zie privacyverklaring MailChimp)
  • Het publiceren van onze e-zines via Issuu (zie hun cookie beleid)

Onze website en documenten kunnen links bevatten naar websites of mobiele apps die niet door ons worden beheerd en invoegtoepassingen van socialmediaplatforms en andere derden. Wij leveren deze links en invoegtoepassingen als een dienst; deze impliceren geen goedkeuring van de activiteiten of de inhoud van de gerelateerde websites, apps of socialmediaplatforms, noch enige associatie met hun exploitanten. Raadpleeg het betreffende privacybeleid voor meer informatie over de informatie die door deze websites, apps en invoegtoepassingen van derden wordt verzameld. Wij raden u sterk aan om het privacybeleid te lezen op de websites, apps en socialmediaplatforms die u bezoekt voordat u ze gebruikt of persoonsgegevens verstrekt.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Het VznkuL heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

Wij maken gebruik van de digitale toepassingen van UZ Leuven en vallen dus ook onder de strenge beveiligingsmaatregelen en –verplichtingen die UZ Leuven hanteert. Met UZ Leuven werd hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden.

Uw contactgegevens worden verwijderd van zodra u geen medewerker, aangestelde of personeelslid, zowel zelfstandige als werknemer bent van onze leden.

Uw account voor onze website wordt enkel uitgeschakeld, maar uw activiteiten blijven hierop zichtbaar zodat wij kunnen achterhalen wie wat gepubliceerd heeft op onze website.

Welke rechten heeft u?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Het recht op verbetering U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

Het recht op verwijdering en beperking U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden. Persoonsgegevens over of van u opgenomen in een eindrapport, verslag,… blijven verworven.

U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht van bezwaar U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.

Recht van overdraagbaarheid U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt gebaseerd op uw toestemming in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om uw toestemming in te trekken U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

Recht om klacht in te dienen U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingautoriteit.

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot info@vznkul.be. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

Slotbepalingen

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze Privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 7 augustus 2023.

Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via info@vznkul.be.