Financieel beleid

Doel

De werkgroep financieel beleid zal door uitwisseling van kennis bijdragen tot de realisatie van de globale doelstellingen van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven, m.n. een aangetoonde excellentie van haar leden. Doel is dat de ziekenhuizen, op basis van de uitgewisselde kennis, aangezet worden om interne verbeterprocessen te ontwikkelen. De bijdrage van de werkgroep is gesteund op de overtuiging dat continue aandacht voor een (lange termijn) gezond financieel en bedrijfseconomisch beleid, gesteund op efficiënt georganiseerde zorg- en ondersteunende processen, noodzakelijk is voor de continuïteit van een kwalitatieve en veilige patiëntenzorg.

Meer in het bijzonder heeft de werkgroep tot doel:

  • (specifieke) kwaliteitsstandaarden voor een gezond financieel en bedrijfseconomisch beleid van ziekenhuizen te ontwikkelen (i.e. set van indicatoren). Door de periodieke opvolging van deze standaarden en de onderlinge vergelijking ervan wil de werkgroep bijdragen tot een continue kwaliteitsverbetering van de financiële performantie van haar leden.
  • Door uitwisseling van ervaringen met good (of best) practices, aan elk van de leden opportuniteiten voor optimalisatie van bedrijfseconomische processen te bieden.

Daartoe zal de werkgroep ook de onderlinge contacten tussen haar leden en de transparante uitwisseling van informatie bevorderen.

Leden

Financieel directeurs
Voorzitter | prof. Katrien Kesteloot, financieel directeur UZ Leuven

Activiteiten

begrotingsassumpties | voorstelling begrotingscyclus | 'snelle parameters' | procedure dubieuze debiteuren | retrocessie | btw in ziekenhuizen | substitutie klassieke hospitalisatie naar dagziekenhuis | forfaitarisering laagvariabele zorg | simulatie nieuwe VIPA | ontrafeling BFM naar pathologiegroepen | kostenallocatie per pathologie | normpersoneel BFM vs financiering