Beleidsinformatie

Doel

Vergelijken van de verschillende methodes en systemen rond beleidsinformatie. Deze vergelijking moet ertoe leiden dat de ziekenhuizen van het netwerk de gedeelde kennis intern kunnen benutten zodat de netwerkziekenhuizen hun beleid met de ondersteunende informatie verder kunnen optimaliseren.

Het verzamelen van de gegevens in het kader van de boordtabel van het VznkuL is hierin een vertrekpunt. Op termijn zal gestreefd worden naar de integratie van de verschillende domeinen in één boordtabel. Hierbij zullen financiële, personeels- en kwaliteitsperformantie (inbegrepen patiëntveiligheid en -tevredenheid) geïntegreerd worden. Hierdoor zal een algemene analyse van kwaliteit en efficiëntie mogelijk worden.

In eerste instantie wordt interne benchmarking mogelijk gemaakt (VZN-BI). Externe vergelijking zal waar mogelijk toelaten het VznkuL te positioneren. Samenwerking met de andere werkgroepen is in deze noodzakelijk.

Tevens zal nagegaan worden hoe met de feedback in de eigen organisatie omgegaan kan worden. Dit aspect van kennisoverdracht is specifiek op implementatie van veranderingsinitiatieven gericht.

De werkgroep wordt nauw betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen binnen VznkuL met betrekking tot data governance.

Vanuit de werkgroep werd voor de nexuzziekenhuizen de werkgroep Selectsterplus opgericht om ervaringen te delen over het exporteren van gegevens uit het elektronisch patiëntendossier.

Leden

Verantwoordelijken beleidsinformatie of hun stafmedewerker

Voorzitter | Guy Vanden Boer, diensthoofd MIR UZ Leuven, loco dr. Wim Tambeur, operationaal directeur UZ Leuven